ประชาสัมพันธ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์   รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลในฐานะกรรมการ สปสช.พิจารณาเสนอคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมเป็นหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระบบปฐมภูมิ ภายใต้นโยบายของ สปสช.ที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางไป รพ.และช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล

 

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ 

   ㆍ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ.2561 - 2570
   ㆍ นำร่องเขต 13 กทม.ในปีงบประมาณ 2563
   ㆍ ปีงบประมาณ 2564 ขยายไปยัง สปสช. 4 เขต
   ㆍ เป้าหมายจำนวน 90 แห่ง
   ㆍ เขตนำร่อง ได้แก่ สปสช. เขต 1, 4, 6, 9, 11  (จ.สุราษฎร์ธานี)