นายกสภาการพยาบาลและคณะกรรมการสภาการพยาบาลร่วมรดน้ำขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะแด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ      เมื่อวันที่ 18 เมษายน รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมรดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสภาการพยาบาล พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ โถงชั้น 3 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล