สถาบันหลักClick >>> ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่องการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
การรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ.2562

รายชื่อสถาบันหลัก

คุณสมบัติในการสมัครเป็นสถาบันหลักเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

1. การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องต่อไปนี้อย่างน้อย 4 กิจกรรม (รวมทั้งกิจกรรมที่ 1.1)
1.1 การประชุมวิชาการประจำปี
1.1.1 มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นบุคลากรพยาบาลภายนอกสถาบัน
1.1.2 ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นบุคลากรพยาบาลภายนอกสถาบัน
1.1.3 มีจำนวนวันในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 2 วัน
1.1.4 มีการเผยแพร่ผลงาน เพื่อแสดงความเป็นแหล่งความรู้
1.1.5 มีเอกสารประกอบการประชุม
1.2 มีเอกสารประกอบการประชุม
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.4 การสัมมนาทางวิชาการ
1.5 การอภิปรายหมู่ทางวิชาการ
1.6 ชุดบรรยายทางวิชาการ
1.7 การบรรยายพิเศษ
2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตรและ / หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและมีเจ้าหน้าที่ประจำ
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ได้
4. ควรพัฒนาให้มีศักยภาพในการผลิตกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ เช่น
4.1 มีการผลิตสื่อ / โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับพยาบาล หรือตำราทางการพยาบาล
4.2 มีการจัดทำวารสารวิชาการของหน่วยงาน ในกรณีที่เป็นวารสารของโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยต้องมีพยาบาลร่วมเป็นกองบรรณาธิการ
4.3 มีการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น หรือการพยาบาลเฉพาะทางอนุสาขาทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถาบันการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
หมายเหตุ - ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 5000 บาท แนบมาพร้อมกับหลักฐานการขอรับรองสถาบันหลัก
  - ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสถาบันการศึกษา

 

หน้าที่ของสถาบันหลัก

1. วางแผนการบริหารจัดการในการรับรอง การบันทึกหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและจำนวนหน่วยคะแนนตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์( ศ.น.พย. ) สภาการพยาบาล กำหนด
2. จัดการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศ.น.พย. และมีการประเมินการจัดการศึกษาต่อเนื่องของตนเอง
3. ออกหลักฐานรับรองการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง
4. พิจารณาและให้ความยินยอมสถาบันที่ยื่นขอเป็นสถาบันสมทบ
5. จัดทำระบบและบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเอง และที่จัดโดยสถาบันสมทบ ลงในฐานข้อมูลของศ.น.พย.โดยตรง
6. ตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน
7. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ได้ครบ 4 กิจกรรม ใน 7 กิจกรรม ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมวิชาการประจำปี ได้แก่
7.1 การประชุมวิชาการประจำปี
7.2 อบรมฟื้นฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น
7.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
7.4 การสัมมนาทางวิชาการ
7.5 การอภิปรายหมู่
7.6 การบรรยายทางวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ชุดบรรยายทาง วิชาการ)
7.7 การบรรยายพิเศษ
8. บริหารจัดการหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเอง และสนับสนุนการจัดหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันสมทบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. ประเมินสถาบันสมทบเป็นระยะ ๆ เพื่อให้หลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดมีมาตรฐาน 10. รายงานผลงานประจำปีต่อศูนย์ โดยครอบคลุมทุกหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดเอง และที่จัดโดยสถาบันสมทบ พร้อมหน่วยคะแนน

 

แนวทางปฏิบัติในการสมัคร / ต่ออายุการเป็นสถาบันหลัก

  สิ่งที่ต้องส่งมา
1. แบบยื่นขอเสนอเป็นสถาบันหลัก ( ศ.น.พย. 1 )
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
3.  แนบเอกสาร/หลักฐานต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดไปแล้วย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี โดยแยกตามลักษณะของกิจกรรมแบ่งเป็น 7 ประเภท
4. ตารางสรุปผลงานของสถาบันโดยสรุปผลงานตามที่ท่านได้รับการรับรองให้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามเอกสารแนบ Download >>> ตัวอย่างตารางสรุปผลงานสถาบันหลัก <<<
5. สำเนาหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ( กรณีเป็นสถาบันหลักเป็นสถาบันการศึกษา )
6. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันหลัก จำนวน 5,000 บาท
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีสถาบันการศึกษา)

 

 


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]