สถาบันอื่น ๆรายชื่อสถาบันคุณสมบัติของหน่วยงานที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มิได้เป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ

  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์โดยตรง
2. ถ้าเป็นสถาบันบริการมีขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 120 เตียง
3. สามารถจัดกิจกรรมได้ปีละไม่เกิน 10 วัน
4. การจัดกิจกรรมต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมกับผู้อบรม
5. ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจัดกิจกรรมและส่งรายชื่อผู้อบรมมายังสภาการพยาบาลเพื่อบันทึกหน่วยคะแนน
  Download >>>การดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม<<<

 


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]