สถาบันสมทบClick >>> ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
การรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ.2562- รายชื่อสถาบัน

 

คุณสมบัติในการสมัครเป็นสถาบันสมทบเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์

1. มีศักยภาพในการผลิตกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดกิจกรรมดังนี้
1.1 มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร ปีละไม่น้อยกว่า 2 วัน และมีวิทยากรเป็นบุคลากรพยาบาลภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของวิทยากรทั้งหมด
1.2 กิจกรรมอื่นๆ
2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตรและ/ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและมีเจ้าหน้าที่ประจำ
3. มีคำยินยอมรับเป็นสถาบันสมทบ ( จากสถาบันหลัก ) กรณีเลือกศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันหลักให้ระบุ “ ศ.น.พย.”
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับสถาบันหลักได้
หมายเหตุ - ให้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสถาบันสมทบ 3,000 บาท มาพร้อมกับเอกสารการขอรับรองสถาบันที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  
  - ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสถาบันการศึกษา

 

หน้าที่ของสถาบันสมทบ

1. วางแผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อขอการรับรองต่อ ศ.น.พย.
2. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีที่ได้รับการรับรองจาก ศ.น.พย. ส่งไปยังสถาบันหลัก
3. บริหารจัดการการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติจาก ศ.น.พย.
4. ออกหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้แก่พยาบาล
5. จัดทำระบบและบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ ลงในฐานข้อมูลของศ.น.พย.โดยตรง
6. ตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน

 

แนวการปฏิบัติในการสมัคร / ต่ออายุการเป็นสถาบันสมทบ

  สิ่งที่ต้องส่งมา
1. แบบยื่นขอเสนอเป็นสถาบันสมทบ (ศ.น.พย. 2)
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
3. แนบเอกสาร/หลักฐานต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดไปแล้วย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี โดยแยกตามลักษณะของกิจกรรมแบ่งเป็น 7 ประเภท
4. ตารางสรุปผลงานของสถาบันโดยสรุปผลงานตามที่ท่านได้รับการรับรองให้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามเอกสารแนบ Download >>>ตารางสรุปผลงานการจัดกิจกรรมสถาบันสมทบ<<<
5. สำเนาหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา (กรณีเป็นสถาบันการศึกษา)
6. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันสมทบจำนวน 3,000 บาท
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีสถาบันการศึกษา)

 

 


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]