สถาบันสมทบClick >>> ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
การรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ.2562Click >>> ตรวจสอบ  รายชื่อสถาบันสมทบ ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 


สถาบันสมทบ คือ สถาบันที่สามารถจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้ ตามลักษณะของสถาบัน ดังนี้

1. ฝ่ายการพยาบาลในสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 300 เตียง
2. สมาคมการพยาบาลเฉพาะทาง
3. สถาบันการศึกษา ฝ่ายการพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีลักษณะตามข้อ 4 ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสถาบันสมทบ


คุณสมบัติของสถาบันสมทบ 

1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับศูนย์
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ได้
3. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เป็นประจำ
4. สถาบันที่สมัครเป็นสถาบันสมทบใหม่ ให้จัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ สถาบันหลัก/สถาบันสมทบที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง อย่างน้อย 2 ครั้ง


หน้าที่ของสถาบันสมทบ

1. วางแผนการบริหารจัดการในการขอรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน
2. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประเมินการจัดการศึกษาต่อเนื่องของตนเอง
3. ออกหลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมในโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
4. จัดระบบการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัดในระบบที่ศูนย์กำหนด ภายใน 30 วัน
5. จัดทำรายงานประจำปีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัด


หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันสมทบ ครั้งละ 3,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสถาบันการศึกษา)
 


Download >>> ขั้นตอนการสมัครเป็นสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ (กรณีสถาบันใหม่)
               >>> ขั้นตอนการต่ออายุสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ 


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]