ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูทักษะการให้บริการสำหรับผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาให้บริการของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ขอเชิญผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูทักษะการให้บริการสำหรับผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะด้านการให้บริการในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. คะแนน CNEU 19 หน่วยคะแนน ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom เท่านั้น

 

** ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท สำหรับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนร่วมให้บริการกับสปสช.(คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น)

 

*** ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท สำหรับคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วไปและผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ Link : https://forms.gle/JHeYWJbiQPgr53LBA รับจำนวน 150 คน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 9 ธันวาคม 2565

 

การชำระเงิน
- โดยกรอกรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง Web Application บริการสมาชิกของสภาการพยาบาล
https://services.tnmc.or.th/ ยื่นคำขอใช้บริการ โดยเลือก A1 ประชุมวิชาการ กรุณาจัดพิมพ์ใบชำระ
เงินเพื่อการชำระค่าลงทะเบียน และกรุณาชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการลงทะเบียนชำระเงิน (สิ้นสุด
รับการชำระเงินภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2565)

 

ดาวน์โหลด : โครงการและกำหนดการประชุม 


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5967572