นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประสานความร่วมมือในการร่วมบูรณาการพัฒนาการผลิตพยาบาลให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพพยาบาล อันเป็นหนึ่งแรงสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมั่นคงทางด้านการสาธารณสุข โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันในการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป