นายกสภาการพยาบาล ร่วมประชุมสัมมนาการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ระยะที่ 2 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เพื่อทบทวนทิศทางการขับเคลื่อนเรื่อง Patient Safety ระดับ Global และประเมินการขับเคลื่อนในประเทศไทย รวมทั้งทบทวนแผนยุทธศาสตร์เคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลไกด้านความปลอดภัย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2568) ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้แทนจากสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ชมรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลไกด้านความปลอดภัย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2568) โดยมี แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมร่มไม้-สายธาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ