ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565 (Thai Health Promotion Journal 2022)ข่าวฝากจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565 (Thai Health Promotion Journal 2022) 

         - เปิดรับบทความวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
         - ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewers) ไม่น้อยกว่า 3 ท่านต่อบทความ (สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ได้)
         - เผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)

 

จัดทำปีละ 4 ฉบับ เป็นราย 3 เดือน 
         - ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
         - ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
         - ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
         - ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่... 
         Website : https://thpjournal.thaihealth.or.th/
         Email : [email protected]