ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสภาการพยาบาล          วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการของสภาการพยาบาล ฉบับภาษาไทยที่จัดพิมพ์รายไตรมาสทุก 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิชาการที่มีคุณภาพแก่พยาบาลวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ วารสารสภาการพยาบาลผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) กลุ่มที่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน และอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้สามารถเข้าไปบรรจุอยู่ในดัชนีวารสารระดับนานาชาติ

         วารสารยินดีรับบทความวิชาการและรายงานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาระครอบคลุมด้านความก้าวหน้าทางการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และนวัตกรรมทางการพยาบาล รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Evidence-based practice) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการพยาบาล การพัฒนาระบบและนโยบายบริการสุขภาพและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

            การตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา จำนวน 3 ท่าน ใช้การประเมินแบบปกปิดสองทาง ทั้งชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งจะถูกปกปิดจากกันและกัน (Double-blind peer reviewed) ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับจนถึงขั้นตอนการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ใช้เวลาโดยประมาณ 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความหรืองานวิจัย ระยะเวลาประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และระยะเวลาในการแก้ไขต้นฉบับของผู้แต่ง บทความที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารมีแนวโน้มที่จะได้รับการนำไปใช้ การอ้างอิง ทั้งในและต่างประเทศ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม....02-596-7521 (นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล)