คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลจาก Tzu Chi University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาลตามการจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล กล่าวต้อนรับ และอาจารย์อุไรพร จันทะอุ่มเม้า เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์” ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566