สภาการพยาบาล ร่วมกับกรมอนามัยและมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM & DAIM         สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาล ร่วมกับกรมอนามัยและมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบชุดเครื่องมือ DSPM & DAIM ให้สถาบันการศึกษา สถาบันละ 1 ชุด และหนังสือคู่มือ DSPM & DAIM สถาบันละ 3 ชุด โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ พญ.ศิริพร กัญชนะ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมมอบชุดเครื่องมือฯ และร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ในโอกาสเดียวกันนี้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด (เน้นแผนกหลังคลอด) และสาขาการพยาบาลชุมชน ที่รับผิดชอบสอนพัฒนาการเด็ก และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการเด็ก ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบันผลิตพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน