สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต       ขอเชิญอาจารย์พยาบาลที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน DSPM & DAIM ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 1 ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์  สภาการพยาบาล ในรูปแบบ Onsite เท่านั้น


- อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- CNEU 9.5 หน่วยคะแนน
- รับจำนวน 100 ท่าน
- เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญประชุม
- โครงการ
- กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมรุ่น 1

- กำหนดการและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมรุ่น 2


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือ https://services2.tnmc.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวนฤมล ภัทรพานิชชัย นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล
โทร. 02-596-7556  Email : [email protected]