รวมข่าว ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������