นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูงานฯ         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำนิสิตจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และนิสิตชาวไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ดูงานสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการทำงานขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2561