นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูงานฯ         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้นำนิสิตจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และนิสิตชาวไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ดูงานสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการทำงานขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม 2561

 

 

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้