ทอดผ้าป่าการกุศล สมทบกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมทั้งตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

 

 

โดยกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานนั้น เป็นกองทุนที่ก่อตั้งโดยสภาการพยาบาล ด้วยความห่วงใยในผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงานตั้งแต่การติดเชื้อจากผู้ป่วย การเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตในการเดินทาง และการปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกาล อีกทั้งยังพบว่ามักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสภาการพยาบาลร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศร่วมกันพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงาน  และยังคงเปิดรับบริจาคอยู่ในขณะนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 142-0-24816-2 ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน” หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 340-222711-7 ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน” 

 

 ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้