ทอดผ้าป่าการกุศล สมทบกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมทั้งตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

 

 

โดยกองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานนั้น เป็นกองทุนที่ก่อตั้งโดยสภาการพยาบาล ด้วยความห่วงใยในผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงานตั้งแต่การติดเชื้อจากผู้ป่วย การเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตในการเดินทาง และการปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกาล อีกทั้งยังพบว่ามักเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสภาการพยาบาลร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศร่วมกันพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงาน  และยังคงเปิดรับบริจาคอยู่ในขณะนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 142-0-24816-2 ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน” หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 340-222711-7 ชื่อบัญชี “สภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน”