สภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้ารับมอบทุนสนับสนุนโครงการที่ดำเนินการโดยสภาการพยาบาลจาก นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย   โดยได้รับเกียรติจากนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ ผู้บริหารระดับสูงบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโอกูระ เพรสทีจ

ด้วยสภาวะสังคมไทยในปัจจุบันที่ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ เนื่องจาก กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยอยู่ในสภาวะ “ติดบ้าน/ติดเตียง” ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรด้านการดูแล และด้วย                    ความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว สภาการพยาบาลจึงได้มีนโยบายในการดำเนินการโครงการที่หลากหลายเพื่อเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนและสนองตอบต่อสภาวะสังคมในปัจจุบันในการดูแลประชากรผู้สูงวัย เช่นเดียวกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทางมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยจึงได้ให้ทุนสนับสนุนแก่สภาการพยาบาลเพื่อดำเนินงานในโครงการต่างๆ ดังนี้

      - ทุนการศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงวัย 50 ทุน

        จำนวนเงิน 2,000,000 บาท

      - ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 1 ชุมชน

        จำนวนเงิน 1,000,000 บาท