ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลศรีสังวาลย์รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี พ.ศ.2558 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ซึ่งรางวัลศรีสังวาลย์เป็นรางวัลระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ