ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ และกำหนดการประเมินความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ.2564