ขอบเขตเนื้อหารายวิชาในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ 

- วิชาการผดุงครรภ์ (1101) รายละเอียด

- วิชาการพยาบาลมารดาและทารก (1102) รายละเอียด

- วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (1103) รายละเอียด

- วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (1104) รายละเอียด

- วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (1105) รายละเอียด

- วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ (1106) รายละเอียด

- วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน (1107) รายละเอียด

- วิชากฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณฯ (1108) รายละเอียด