การสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ และสอบประเมินความรู้ฯ     

    สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของสภาการพยาบาลไว้ว่า“สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้ให้บริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ชี้นำสังคมด้านสุขภาพ สร้างเสริมวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่สากลโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง”ในการนี้สภาการพยาบาลได้กำหนดพันธกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพว่าเพื่อให้ผู้บริโภคด้านสุขภาพได้รับบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นธรรม ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงได้กำหนดให้มีการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้ผู้บริโภคด้านสุขภาพมั่นใจว่าจะได้รับการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานวิชาชีพ โดยมอบหมายให้ฝ่ายสอบความรู้ฯ สำนักงานเลขาธิการ สภาการพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

หัวข้อ

รายละเอียด

1. สมัครสอบความรู้ฯ เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ ครั้งแรก

คลิก

2. สมัครสอบความรู้ฯ กรณีสอบแก้ตัว

คลิก

3. สอบประเมินความรู้ฯ กรณีใบอนุญาตขาดอายุ

คลิก

4. สอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบแก้ตัว

คลิก

5. กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ.2567

คลิก

6. คำแนะนำการลงทะเบียนสมัครสอบ Online

คลิก

7. ล็อคอินระบบสมัครสอบ

คลิก

8. คู่มือการใช้งานระบบ Web Application

คลิก