คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก นำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาลคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของสภาการพยาบาลในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562