คณะนักศึกษาจาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโปรแกรมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในประเทศไทย โดยนำคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health & Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562