ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง

“จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”

ค่าลงทะเบียน ๕๐๐บาท/ท่าน
 โปรดลงทะเบียนในวันและเวลาที่กำหนด

ปิดรับลงทะเบียนเมื่อผู้ลงทะเบียนครบ ๒๕๐คน/รุ่น หรือเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ระบุ

 

คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่

 


ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชนครินทร ชั้น ๔ สภาการพยาบาล นนทบุรี กรุงเทพฯ
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒


ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๓ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จ.จันทบุรี
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒


ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม นพ.จำลอง บ่อเกิด ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒


ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวมชั้น ๓ โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒


ครั้งที่ ๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จ.ลำปาง
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

หมายเหตุ

๑. CNEU = ๗.๕ หน่วย
๒. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งเอกสารการโอนค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
โดยสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ e-mail : [email protected]

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว