คณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน สภาการพยาบาล         รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากสถาบันดังกล่าวได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง

       ในการนี้นายกสภาการพยาบาลได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ การพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมทั้งตอบ ข้อซักถามในประเด็นต่างๆ โดยผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพกันอย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562