สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ นำคณะผู้แทนเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาลสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้แทนเข้าศึกษาดูงานระบบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล เพื่อนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 ของผู้ประกอบโรคศิลปะทั้ง 9 สาขาวิชาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของสภาการพยาบาล รวมทั้งการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริการสมาชิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของการต่ออายุใบอนุญาตรวมทั้งระบบการดำเนินการต่างๆ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และ นางนฤมล พิมพลีชัย นักวิชาการวิชาชีพฯ พาชมขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา