วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำอาจารย์และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นำโดย พันตำรวจเอกหญิง ไฉไล เที่ยงกมล นำอาจารย์และนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 59 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมพยาบาลได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาการพยาบาลที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมาตรฐานการดูแลและการพัฒนาวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสภาการพยาบาลและหน้าที่ของสมาชิกสภาการพยาบาล” เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2562