ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง ร่วมสมทบทุน “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล เพื่อเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่”เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 7/2562 เพื่อร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในด้านต่างๆ  อาทิ โครงการนำร่องคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานสรุปการประชุมวิชาการของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย และวาระอื่นๆ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาการพยาบาล รับมอบเงินสมทบทุน เพื่อเข้า “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล เพื่อเยียวยาพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่” จำนวน 60,000 บาท จาก นาวาอากาศเอกหญิง ดร. โสพรรณ โพทะยะ ผู้แทนจากชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่