คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลจากสาธารณรัฐจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศบรูไนดารุสซาลาม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลจาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น และ PAPRSB Institute of Health Sciences, University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไนดารุสซาลาม จำนวนทั้งสิ้น 14 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และ การจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562