นายกสภาการพยาบาล และคณะ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Komatsu University ประเทศญี่ปุ่นรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษากรรมการสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kitaoka Kazuyo, Dean of Department of Nursing of Nusing, Faculty of Health Science และ Ms. Kishimoto Masako, Senior Advisor จาก Komatsu University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมสภาการพยาบาล ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562