สภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ เรื่อง จริยธรรม... ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัลสภาการพยาบาลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรม... ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล มีหน่วยงานทางการพยาบาลต่างๆ ให้ความสนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดง จำนวนทั้งสิ้น 48 เรื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

1. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ปีที่ 3 โดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล

1. องค์กรพยาบาลจริยธรรม : สวนสราญรมย์ ต้นแบบสติจริยสนทนา โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

2. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล โดย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางละมุง

การพัฒนาระบบแลกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล

  1. รากฐานจริยธรรม สู่การบริการสาธารณสุขในชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนักศึกษาที่มีจิตบริการด้วยหัวใจ โดย ผศ.วารุณี พไร และอาจารย์สุนันทา บุญรักษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยสยาม
  2. CM3U” ดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างพอเพียงในมหาวิทยาลัย โดย พว.สุดรัก พิละกันทา และคณะ ห้องตรวจจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่