คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพยาบาลโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล ต่อภารกิจในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงของประเทศไทย และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562