คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานและการจัดการระบบของวาสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Researchคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน และวิธีการจัดการระบบของวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ของสภาการพยาบาล เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับคณะทำงานวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดำเนินงานวารสารให้มีประสิทธิภาพและเตรียมการเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล Editor-In-Chief ของวารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research ให้การต้อนรับ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562