การต่ออายุใบอนุญาตฯต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือใบอนุญาตให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีสิทธิประกอบวิชาชีพที่เรียกว่า การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ตามกฎหมาย บุคคลใดก็ตามที่ศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้วจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ต่างๆ ตามที่สภาการพยาบาลกำหนดก่อน จึงจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่ง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ 5 ปี และต้องมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใหม่ ซึ่งสามารถยื่นได้ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุในใบอนุญาต 180 วัน โดยสมาชิกที่จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบ Web Application

 

 

คำแนะนำในการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Web Application งานทะเบียนสมาชิก  คลิก

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต

  1. แบบคำขอ ทญ.6 และ สพ 4 (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web Application)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทย)

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 1 ปี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมครุย ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เขียนชื่อด้านหลัง ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับติดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  6. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล

  7. หากเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อตัว / ชื่อสกุล / ยศ ต้องใช้สำเนาทะเบียนสมรส และ/หรือ สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อตัว ชื่อสกุล / คำสั่งแต่งตั้งยศ

หมายเหตุ กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุไม่พร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณจากวันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ

ถึงวันที่ยื่นเอกสาร เป็นค่าบำรุงค้างชำระ โดยคิดปีละ 100 บาท

(หากหมดอายุเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)


คลิกลิงค์เข้าใช้บริการเว็บแอปพลิเคชั่นหมายเหตุ หากยื่นเอกสารไม่ทันตามกำหนด ต้องดำเนินการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ใหม่ ตามประกาศสภาการพยาบาล (ดูรายละเอียด การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีหมดอายุ)

 

Flow Chart

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ ระบบ Web Application

กรณีชำระเงินที่สภาการพยาบาล