การต่ออายุใบอนุญาตฯต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือใบอนุญาตให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีสิทธิประกอบวิชาชีพที่เรียกว่า การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ตามกฎหมาย บุคคลใดก็ตามที่ศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้วจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ต่างๆ ตามที่สภาการพยาบาลกำหนดก่อน จึงจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่ง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ 5 ปี และต้องมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใหม่ ซึ่งสามารถยื่นได้ล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุในใบอนุญาต 180 วัน โดยสมาชิกที่จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาต ผ่านระบบ Web Application

 

 

 

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่าน Web Application

 

การกรอกข้อมูลผ่าน Web Application (สมาชิกจะต้องมี e-mail ของตนเองและสามารถเข้าใช้งานได้)

 1. เปิดใช้ Web Application ที่ www.tnmc.or.th

 2. หากยังไม่เคยลงทะเบียนกับสภาการพยาบาล ให้ คลิกที่ เมนูลงทะเบียนแล้วดำเนินการตามขั้นตอน

 3. ระบบจะส่ง link เพื่อยืนยันตัวตน ให้สมาชิกตรวจสอบจาก e-mail ที่สมัครไว้ และกดยืนยัน link

 4. เข้าใช้งานด้วย e-mail และ password ที่ลงทะเบียน

 5. เลือกเมนูยื่นคำร้อง การต่ออายุใบอนุญาต และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 6. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และพิมพ์แบบฟอร์มออกจากเครื่องพร้อมส่งเอกสารคำขอและหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตฯ ไปยังสภาการพยาบาลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทำการบันทึกข้อมูล

 7. รอการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะส่งใบแจ้งการชำระค่าบริการมายัง e-mail ของท่าน ซึ่งท่านจะได้รับหลังจากการตรวจสอบเอกสารภายใน 15 วัน นับจากวันที่ท่านส่งเอกสารในข้อ 3 ถึงสภาการพยาบาลและสภาการพยาบาลรับเข้าระบบ

 8. ให้ท่านพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าบริการ (แบบ RQ01) และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ ที่กำหนดในใบแจ้งค่าบริการ หากท่านไม่ดำเนินการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดระบบจะยกเลิกคำร้องของท่านทั้งหมด และต้องดำเนินการยื่นคำร้องใหม่

 9. เมื่อท่านชำระค่าบริการแล้ว ท่านจะได้รับใบอนุญาตฯ กลับภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สภาการพยาบาลได้รับการชำระเงินของท่านจากธนาคาร

 10. สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพการดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบ Web Application เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ

 

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต

 1. แบบคำขอ ทญ.6 และ สพ 4 (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web Application)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทย)

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 4. รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 1 ปี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมครุย ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เขียนชื่อด้านหลัง ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับติดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 6. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล

 7. หากเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อตัว / ชื่อสกุล / ยศ ต้องใช้สำเนาทะเบียนสมรส และ/หรือ สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้า / ชื่อตัว ชื่อสกุล / คำสั่งแต่งตั้งยศ

 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

 

 

หมายเหตุ กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุไม่พร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณจากวันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ

ถึงวันที่ยื่นเอกสาร เป็นค่าบำรุงค้างชำระ โดยคิดปีละ 100 บาท

(หากหมดอายุเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)

ระยะเวลาการยื่นเอกสาร สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุในปี 2562

เดือน

เริ่มยื่นเอกสาร

หมดเขตการยื่นเอกสาร

มีนาคม - เมษายน 2562

ตุลาคม 2561

ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

มิถุนายน 2562

ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

หมายเหตุ หากยื่นเอกสารไม่ทันตามกำหนด ต้องดำเนินการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ใหม่ ตามประกาศสภาการพยาบาล (ดูรายละเอียด การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีหมดอายุ)

คลิกลิงค์เข้าใช้บริการเว็บแอปพลิเคชั่น

 

 

Flow Chart

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ งานทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตฯ ระบบ Web Application

กรณีชำระเงินที่สภาการพยาบาล