ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 1        สภาการพยาบาลเป็นองค์กรหลักของวิชาชีพพยาบาลมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาการบริการและการวิจัย เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีความก้าวหน้าตลอดจนผลักดันให้บริการพยาบาลไทยก้าวสู่ความเป็นบริการขั้นนำระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในระบบบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านการพยาบาลเพื่อให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างนวัตกรรมและสามารถสร้างผลงานวิจัยทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในสถานบริการทุกระดับทั่วประเทศ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดโครงการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

 

เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถส่ง Email มาที่ [email protected]