ประกาศ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลตามที่มาตรา 34 วรรคสอง (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา พ.ศ.2542 กำหนดให้การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า
1. เพื่อให้การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐจากตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคล หรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย จึงขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่เกี่ยวข้องมาเพื่อทราบ
2. กรณีประสงค์ขอให้ตรวจสอบตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยรายการใดได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือไม่ สามารถส่งรายละเอียดของตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยดังกล่าว ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตรวจสอบ หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5607-8


เอกสารเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยฯ, แบบบัญชีรายละเอียดการผลิต ฯ, แบบทะเบียนการรักษาฯ