รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เปิดประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี วันสถาปนา สภาการพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 35 ปี สภาการพยาบาล พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ชนะเลิศการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2563, รางวัล โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ประจำปี 2563 และรางวัลในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
โดยการจัดประชุมดังกล่าว มุ่งหวังในการสนับสนุนให้สถานบริการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัยให้ได้รับการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจริยธรรม คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลไทยทั่วประเทศ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจากฝ่ายบริการพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาลในทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบวิชาชีพบนพื้นฐานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผู้รับบริการทุกในแต่ละช่วงวัย มีทักษะในการค้นหาคุณค่า วิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและมีแนวทางในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการดูแลผู้รับบริการในแต่ละช่วงวัย และมีแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ สามารถนำหลักการ แนวคิดทางจริยธรรมไปใช้ในการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในแต่ละช่วงวัยอย่างแท้จริง ภายในงานมี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริการพยาบาล สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล  เมื่อวันที่ 2 – 4 กันยายน 2563