นายกสภาการพยาบาล ร่วมหารือกับ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลในสถานควบคุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ร่วมประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวน้ำฝน ผ่านภพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน และผู้แทนกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับ “การยกระดับวิชาชีพพยาบาลในสถานควบคุม”โดยกระทรวงยุติธรรมเสนอให้พิจารณาการจัดทำหลักสูตรอบรมพยาบาลให้กับกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากมีบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานควบคุม ที่มีลักษณะพิเศษ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลด้านสุขภาพให้กับผู้ถูกคุมขังภายใต้ข้อจำกัดการควบคุมภายในทัณฑสถานหรือเรือนจำ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามบริบทที่มีความเฉพาะของหน่วยงาน โดยหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยในการยกระดับการพัฒนาของวิชาชีพการพยาบาล อีกทั้งช่วยให้ผู้ถูกคุมขังได้รับการบริการด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล การประชุมหารือมีขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล