สภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี การเปิดที่ทำการใหม่ สำนักงานเลขาธิการ แพทยสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมคณะฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ในโอกาสเปิดที่ทำการใหม่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา  ณ อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563