คณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 10/2563 เพื่อร่วมประชุมหารือนโยบายและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในด้านต่างๆ 
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนคณะกรรมการสภาการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด