ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานทะเบียน)