จดหมายข่าวสภาการพยาบาลวารสารจดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter)

     วารสารจดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter) เป็นวารสารราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน ตุลาคม-ธันวาคม โดยได้มีการจัดทำ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2551)

     สภาการพยาบาลจัดทำวารสารนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก 

     สำหรับจดหมายข่าวสภาการพยาบาล ฉบับย้อนหลัง ท่านสามารถสืบค้นได้ที่... https://drive.google.com/drive/folders/1WujvoCx2xOa9LO7SEHkj7VeC2tOgT6dx?usp=sharing

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 25

ฉบับที่ 4 รูปแบบ Pdf และ E-BOOK

- จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2566 ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม (ฉบับ Pdf)

- จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2566 ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม (ฉบับ E-BOOK) 

ฉบับที่ 3 รูปแบบ Pdf และ E-BOOK

- จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2566 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน (ฉบับ Pdf)

- จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2566 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน (ฉบับ E-BOOK) 

ฉบับที่ 2 รูปแบบ Pdf และ E-BOOK

- จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2566 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน (ฉบับ Pdf)

- จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2566 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน (ฉบับ E-BOOK) 

ฉบับที่ 1 รูปแบบ Pdf และ E-BOOK

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2566 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม (ฉบับ Pdf)

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2566 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม (ฉบับ E-BOOK)

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 24

ฉบับที่ 4 รูปแบบ Pdf และ E-BOOK

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2565 ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2565 ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม (ฉบับ E-BOOK)

ฉบับที่ 3 รูปแบบ Pdf และ E-BOOK

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2565 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2565 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน (ฉบับ E-BOOK)

ฉบับที่ 1 - 2 รูปแบบ Pdf

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2565 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2565 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 23

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2564 ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2564 ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2564 ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2564 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2564 ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2564 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2563 ปีที่ 22

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2563 ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2563 ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2563 ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2563 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2563 ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2563 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2562 ปีที่ 21

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2562 ปีที่ 21 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2562 ปีที่ 21 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2562 ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2562 ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2562 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2562 ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2561 ปีที่ 20 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2561 ปีที่ 20 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2561 ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2561 ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2561 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2561 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2561 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2560 ปีที่ 19 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม -  กุมภาพันธ์

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2559 ปีที่ 18 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2559  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์