จดหมายข่าวสภาการพยาบาลวารสารจดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletters)

     วารสารจดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletters) เป็นวารสารราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีนาคม-เมษายน พฤษภาคม-มิถุนายน กรกฎาคม-สิงหาคม กันยายน-ตุลาคม พฤศจิกายน-ธันวาคม โดยได้มีการจัดทำ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2551)

     สภาการพยาบาลจัดทำวารสารนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ.2561 ปีที่ 20 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2561 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2561 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2561 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ.2560 ปีที่ 19 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม -  กุมภาพันธ์

 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี พ.ศ.2559 ปีที่ 18 

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม

จดหมายข่าวสภาการพยาบาลปี 2559 ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2561 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล ปี 2561 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์

 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้