คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล         คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนทั้งสิ้น 48 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิวัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ การพัฒนาการศาสตร์ทางการพยาบาลและระบบสาธารณสุข ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565