การส่งผลตรวจ ATK สำหรับผู้สมัครสอบฯ ครั้งที่ 2/2565 วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565ผู้เข้าสอบทุกคนต้องส่งผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (Self Antigen Test Kit) ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันสอบ  โดยถ่ายรูปผลตรวจพร้อมบัตรประชาชนของตนเองและยืนยันข้อมูลตามแบบ Google forms ที่สภาการพยาบาลกำหนด 

***หากไม่ส่งผลตรวจ  ATK ตามกำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

***กลุ่มสอบวันเสาร์ที่  25 มิถุนายน 2565 ตอบ Google form และยืนยันส่งผลตรวจ ATK ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. พร้อมพิมพ์แบบไปยื่นที่ศูนย์สอบในวันสอบ

***กลุ่มสอบวันอาทิตย์ที่  26 มิถุนายน 2565 ตอบ Google form และส่งผลตรวจ ATK ภายในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. พร้อมพิมพ์แบบไปยื่นที่ศูนย์สอบในวันสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมและตอบ Google forms ได้ที่… www.tnmc.or.th/news/761