สภาการพยาบาลจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาลเมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล เพื่อร่วมรำลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาสภาการพยาบาล รวมทั้งสร้างความตระหนักให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ แพทยสภา สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล


สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พุทธศักราช 2528  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2528 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิสระเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสภาการพยาบาล  สภาการพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุขให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ทำการของสภาการพยาบาลชั่วคราว ต่อมาได้จัดสรรที่ดินภายในบริเวณกระทรวงสำหรับการก่อสร้างสภาวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงได้ดำเนินการรณรงค์หาทุนสำหรับการก่อสร้างที่ทำการถาวรของสภาการพยาบาลขึ้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามอาคารว่า  “อาคารนครินทรศรี” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ต่อมาได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนครินทรศรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกสภาการพยาบาลทั่วประเทศ ท่านผู้สนใจสามารถอ่านประวัติสภาการพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ www.tnmc.or.th/news/96 หรือชมคลิปแนะนำสภาการพยาบาล ได้ที่ https://youtu.be/0-vqF7N6f2k