ประกาศ / ข้อบังคับ / กฎหมายประกาศ / ข้อบังคับ / กฎหมาย

 

# หัวข้อ รายละเอียด
1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

รายละเอียด (ดาวน์โหลด)

2 ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2564 รายละเอียด (ดาวน์โหลด)
3 ประกาศสภาการพยาบาล  เรื่อง กำหนดรายการยาและสารวินิจฉัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น พ.ศ.2565 รายละเอียด (ดาวน์โหลด)
4 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด (ดาวน์โหลด)