การขึ้นทะเบียน สปสช.การขึ้นทะเบียนใหม่

 

# หัวข้อ รายละเอียด
1 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (สำหรับคลินิกพยาบาล)

รายละเอียด(ดาวน์โหลด)

2 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (สำหรับสถาบันการศึกษา)

รายละเอียด(ดาวน์โหลด)

 

การขอรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ (รหัสหน่วยบริการ 5 หลัก)

Link : https://bps.moph.go.th/new_bps/

รายละเอียดและช่องทางการสมัคร)

Link : https://www.nhso.go.th/downloads/179