ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย (Overcoming Challenges in APN Practice in Thailand)คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย ในวันที่ 2 - 3 ธันวาคม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล และขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าร่วมประกวด

โดยการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารทางการพยาบาล รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติบทบาทของ APN และ/หรือส่งเสริม/สนับสนุนให้ APN สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานเชิงประจักษ์ของ APN สาขาต่าง ๆ อีกด้วย

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ register.tnmc.or.th/apn62

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน  register.tnmc.or.th/apn62/member

รายละเอียดโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02 596 7573-4