ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย (Overcoming Challenges in APN Practice in Thailand)คณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย ในวันที่ 2 - 3 ธันวาคม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล และขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าร่วมประกวด

โดยการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารทางการพยาบาล รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติบทบาทของ APN และ/หรือส่งเสริม/สนับสนุนให้ APN สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานเชิงประจักษ์ของ APN สาขาต่าง ๆ อีกด้วย

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ register.tnmc.or.th/apn62

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน  register.tnmc.or.th/apn62/member

รายละเอียดโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02 596 7573-4

*****************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

Issues and Trends in APN Practice Global and Thailand Perspectives by Prof.Emeritus Dr.Somchit  Hanuchareankul

ก้าวข้ามความท้าทาย และความก้าวหน้าของ APN โดย ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล Developing Innovative Advance Nursing Practice

          โดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร 

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณพิชญ์ชา  มะมม

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ โดย APN รัตนาภรณ์  จีระวัฒนะ  และนาวาอากาศโทหญิง รัตตินันท์  สิงห์ประเสริฐ