ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20 th WPA Congress of PsychiatryWorld Psychiatric Association (WPA) กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 20 ของ WPA (20th WPA Congress of Psychiatry) Theme : Psychiatry in a Troubled World ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต จิตเวช และงานอื่นที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับสากล โดยในการประชุมดังกล่าว กรมสุขภาพจิตได้จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมมอบรางวัลสุขภาพจิตดีเด่น การบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิชาการภาคภาษาไทยทั้งในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมการแสดงผลงานนิทรรศการสุขภาพจิตไทย อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

จิตแพทย์ $ 220 (ประมาณ 8,000 บาท)

แพทย์ทั่วไปและวิชาชีพอื่นๆ $120 (ประมาณ 4,000 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wcp-congress.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

โทร. 0 2590 8254 หรือ 0 2590 8177