งานทะเบียนสมาชิกและต่อใบอนุญาตฯ ของสภาการพยาบาลหัวข้อ รายละเอียด
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ รายละเอียดและขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตฯ
ต่ออายุใบอนุญาตกรณียื่นหลังวันหมดอายุ รายละเอียดและขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณียื่นหลังวันหมดอายุ
บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล (ต่ออายุ /ชำรุด /สูญหาย) รายละเอียดและขั้นตอน
ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(กรณีชำรุดและสูญหาย) รายละเอียดและขั้นตอน
แก้ไขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(กรณีเปลียนแปลงแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล) รายละเอียดและขั้นตอน
แปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียดและขั้นตอน
ตรวจสอบสถานภาพประกอบวิชาชีพ รายละเอียดและขั้นตอน

 

คำแนะนำในกํารลงทะเบียนเข้ําใช้งานระบบงานทะเบียน คลิกที่นี่

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ใบอนุญาตหมดอายุ ต้องทำอย่างไร
ตอบ: สอบประเมินความรู้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. หน่วยคะแนนครบ 50 หน่วยและ หมดอายุไม่เกิน 1 ปี สอบประเมินความรู้ 1 วิชา คือวิชากฏหมายฯ
2. หน่วยคะแนนไม่ครบ 50 หน่วย หรือหมดอายุเกิน 1 ปี สอบประเมินความรู้ 8 วิชา

ถาม: สอบถามสถานะการต่ออายุใบอนุญาต
ตอบ: ใบอนุญาตดำเนินการ 90 วันทำการ หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จสามารถขอหนังสือรับรองได้โดย
ทำบันทึกข้อความแจ้งขอหนังสือรับรอง โดยระบุ ชื่อ นามสกุล เลขสมาชิก
แจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ยื่นให้หน่วยงานใด โดยส่งทางโทรสาร เบอร์ 02-9510147
สภาการพยาบาลจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองกลับให้ทางไปรษณีย์

ถาม: เข้า Web Application ได้ที่ไหน
ตอบ: www.tnmc.or.th

ถาม: ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ link ยืนยัน ต้องทำอย่างไร
ตอบ: เบื้องต้นตรวจสอบเมลขยะหรือ junk mail อีกครั้ง หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อสภาการพยาบาล เบอร์
02-5967555- 61

ถาม: ต้องการขอแก้ไข อีเมล ต้องทำอย่างไร
ตอบ: แจ้งชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน พร้อมระบุ Email ที่ต้องการเปลี่ยน ให้ชัดเจน ส่งไปยัง [email protected]